Έρευνα & Γνώση

Μια καινοτόμα και αποτελεσματική μέθοδος μελέτης της Ιστορίας και συστηματικής Ιστορικής και Αρχαιολογικής έρευνας

Το Ιστορικό Περιβάλλον

Η συστηματική μελέτη του περιβάλλοντος στο οποίο έλαβε χώρα ένα ιστορικό γεγονός, είναι ουσιαστικό στοιχείο για την κατανόηση τόσο του ίδιου του γεγονότος όσο και των συνεπειών που είχε αυτό στην εξέλιξη της Ιστορίας. Το ιστορικό περιβάλλον, καθώς είναι συνδυασμός παραμέτρων και παραγόντων, διαθέτει πλήθος πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιστορική έρευνα.

Τριδιάστατη Απεικόνιση

Η σύγχρονη τεχνολογία διαθέτει τα μέσα για πλήρη και ρεαλιστική αναπαράσταση ενός ιστορικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και της μικτής πραγματικότητας (augmented reality). Η ρεαλιστική αναπαράταση του ιστορικού περιβάλλοντος συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του ιστορικού ερευνητή - μελετητή και του αρχαιολόγου προκειμένου να κατανοήσει σε βάθος το γεγονός ή ακόμα και να ερευνήσει την περιοχή συστηματικά με βάση τα στοιχεία του παρελθόντος.

Ανάλυση Δεδομένων

Ένα ιστορικό γεγονός το οποίο μπορεί να προσομοιωθεί πλήρως σε ένα εικονικό ή μικτό περιβάλλον, μπορεί να δώσει ένα πλήθος συμπερασμάτων και να οδηγήσει σε συστηματική επεξήγηση ιστορικών στοιχείων. Η μεθοδολογική προσομοίωση ενός γεγονότος με διαφορετικά σενάρια προδιαγεγραμμένης κατάληξης (το αποτέλεσμα του γεγονότος) αποδίδει σημαντικές πληροφορίες και δημιουργεί ερευνητικούς διαδρόμους οι οποίοι καθορίζουν τη δομική του σημασία στην εξέλιξη της Ιστορίας. Η ανάθεση ρόλων στην προσομοίωση σε επιστημονικό προσωπικό, αποτελεί μια καινοτόμα προϋπόθεση για την ιστορική έρευνα και ανάλυση. Αποτελεί ακόμα ενδιαφέρον εργαλείο για την αρχαιολογική έρευνα και πρακτική.
Αναπαράσταση Ιστορικών Γεγονότων (Ιστορική Προσομοίωση)
Η διαμόρφωση του σενάριου προσομοίωσης ενός ιστορικού γεγονότος αποτελείται από μια σύνθετη διαδικασία η οποία προϋποθέτει πρωταρχικά την άριστη  γνώση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το γεγονός. Εξίσου βασική προϋπόθεση για τη δόμηση του σεναρίου είναι η τέλεια πληροφόρηση για τα δεδομένα του ιστορικιού γεγονότος, όπως οι άνθρωποι, τα μέσα, οι τεχνολογίες, η περιοχή και οι περιορισμοί της καθώς και το τι προϋπήρξε του γεγονότος (ιστορικές συνθήκες). 
Η μεθοδολογική έρευνα για την αξιοποίηση της προσομοίωσης και των εργαλείων της από την αρχαιολογία απαιτεί την ανάπτυξη μικτών διαδραστικών περιβαλλόντων προκειμένου να απόκτήσει ο ερευνητής μια πλήρη και σαφή εικόνα της περιοχής της έρευνας σε συδυασμό με τα έθιμα (ταφικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά, κλπ.) της εποχής την οποία μελετά. Η βιωματική πληροφορία που θα αποκτήσει για το παρελθόν σε συνδυασμό με τη σημερινή μορφή του χώρου θαδώσει τη δυνατότητα στον αρχιολόγο - ερευνητή να κατανοήσει πληρέστερα το περιβάλλον και να συγκεκριμενοποίησει την έρευνά του.
Η σύχρονη τεχνολογία της προσομοίωσης σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) την οποία κάτα κύριο λόγο χρησιμοποιούν οι γνωστότερες παιγνιομηχανές στρατηγικών διαδραστικώ παιγνίων μπορεί να προσδώσει σημαντική ώθηση στην Ιστορική έρευνα με την αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων στο φυσικό τους περιβάλλον τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Οι παράμετροι και οι συνθήκες που μπορούν να περιγραφούν για να δομηθεί κατά τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο η ιστορική αναπαράσταση, είναι απεριόριστοι και όση περισσότερη πληροφορία διαθέτουμε, τόσο πιο ρεαλιστικό θα είναι το αποτέλεσμα.
Τεράστιας σημασίας είναι η μεθοδολογία μέσα από την οποία προσεγγίζουμε την ιστορική προσομοίωση. Η MSETT Hellas χρησιμοποιεί ως βάση για την ιστορική προσομοίωση τη μεθοδολογία στρατηγικής και επιχειρησιακής εκπαίδευσης του NATO, Computer Assisted Exercises (CAX) η οποία παράγει εξαιρετικά ρεαλιστικά αποτελέσματα. Το δομικό εργαλείο της είναι η ανάθεση ρόλων (role playing) σε προσωπικό το οποίο γνωρίζει καλά το ρόλο που καλείται να παίξει. Στην ιστορική προσομοίωση οι ρόλοι των προσώπων και ομάδων ανατίθενται σε εξειδικευμένο προσωπικό που έχει μελετήσει την ιστορική περίοδο που προσομοιώνεται και ιδιαίτερα τις προσωπικότητες και τις ομάδες που πρωταγωνιστούν.
Ιστορικό Σεναρίο Προσομοίωσης
Αρχαιολογική Προσομοίωση
  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
  5. Managing Director
   
Η Ιστορία προσφέρει τη δυνατότητα στους ειδικούς να «μεταφράσουν» και να αναλύσουν τον αντίκτυπο των ενεργειών που προέρχονται είτε από μεμονωμένους ηγέτες ή ηγετικές ομάδες στον πληθυσμό και την επίδραση αυτών που τις περισσότερες φορές οδηγούν σε πολέμους, μετανάστευση, σημαντικές πολιτιστικές αλλαγές, επαναστάσεις και κρίσεις.
    
Η Πολυπρισματικότητα στην ιστορική μελέτη και η κατάρτιση μέσω της προσομοίωσης, είναι η μέθοδος όπου αναπτύσσονται μια σειρά από σενάρια για την αναπαράσταση ενός ιστορικού γεγονότος ή μιας ιστορικής περιόδου, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι διαφορετικές οπτικές γωνίες υπό τις οποίες μπορεί να δει κανείς το γεγονός ή την περίοδο, να την μεταφράσει ή να την μελετήσει.
    
Η σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα η προσομοίωση, έχει τα εργαλεία και την ικανότητα να αναπαριστά ρεαλιστικά τόσο το ιστορικό υπόβαθρο αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν τα ιστορικά γεγονότα. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία (Θεωρία Παιγνίων, Δυναμικός Προγραμματισμός, κλπ.) που μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαίδευση στην Ιστορία και τη μελέτη αυτής, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης και την παραγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
    
Η προσομοίωση αποκτά σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια σε κάθε είδους εκπαίδευση, κυρίως γιατί συνδυάζει την δράση με τη ρεαλιστική απεικόνιση του περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και το εικονικού περιβάλλοντος.
   
Η Ιστορία και τα ιστορικά περιβάλλοντα μπορούν να αναπαρασταθούν εύκολα από προηγμένα μοντέλα προσομοίωσης εμπλουτισμένα με εξαιρετικά γραφικά, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλά παιχνίδια στρατηγικής που έχουν εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.