ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ​
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

2017
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6-12
13-18
18-...
  
Ο κύριος στόχος του "Ηρόδοτου" είναι να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν τι συνέβη στο παρελθόν και να εξηγήσει μέσα από αυτό το παρόν.
Η κατανόηση της Ιστορίας μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση, βελτιώνει την κρίση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ο «Ηρόδοτος» μπορεί να λειτουργήσει ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο για μικρούς αλλά και μεγάλους πολίτες για την αποδοχή των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές περιγράφονται στο σύστημα δικαίου, αλλά και για να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους.
Η βαθιά ιστορική γνώση είναι μια σημαντική δεξιότητα διότι παρέχει μια τεράστια «βάση δεδομένων» αποφάσεων και των αποτελεσμάτων τους, υπό ορισμένους όρους, περιορισμούς και επιρροές.
Ο «Ηρόδοτος» μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως ένα οικονομικό σε κόστος και χρόνο αποτελεσματικό εργαλείο που προσφέρει συστηματική και μεθοδολογική ενίσχυση στην υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
  
  
   Ο "Ηρόδοτος" είναι ένα καινοτόμο και μοναδικό σύστημα υποστήριξης της εκπαίδευσης στην Ιστορία που έχει στόχο να υποστηρίξει τη μελέτη και εκμάθηση της ιστορίας σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την ηλικία και τους εκπαιδευτικούς στόχους.
   Η βασική ιδέα του συστήματος είναι να συνδυαστεί μια εκπαιδευτική διδασκαλία βασισμένη στη συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευομένων με προηγμένα εργαλεία προσομοίωσης τα οποία μπορούν να προσφέρουν ένα σχεδόν ρεαλιστικό περιβάλλον βιωματικής εκπαίδευσης. 
   Κύριος σκοπός του συστήματος είναι η καλύτερη δυνατή κατανόηση των ιστορικών γεγονότων και η σχέση τους με το παρόν και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και αξιακών συστημάτων.
  

ΕΡΕΥΝΑ & ΓΝΩΣΗ

ΜΙΚΡΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Πρόγραμμα 16 εκπαιδευτικών ενοτήτων με ανάδειξη ιστορικών περιόδων από τον Αρχαίο Κόσμο, την Αναγέννηση και τη σύγχρονη Ιστορία. Η συστηματοποιημένη διδασκαλία - διαλλεκτική μέθοδος σε συνδυασμό με το εικονικό περιβάλλον και την προσομοίωση ωθούν τα παιδιά να εργαστούν ομαδικά και να "βιώσουν" μια ιστορική περίοδο, να σκεφτούν, να πάρουν αποφάσεις και να δουν τι πέτυχαν. 
Οι έφηβοι μαθητές ανακαλύπτουν τον κόσμο μέσα από την Ιστορική εικονική αναπαράσταση, ενώ παίρνουν ρόλους, εργάζονται ομαδικά και συστηματοποιούν τη σκέψη αλλά και την πρακτική τους. Καλούνται να κρίνουν να σκεφτούν ελεύθερα, να αποφασίσουν με κριτήρια κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και τεχνολογικά. Ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, τα ταλέντα, τις κλίσεις και τις αδυναμίες τους.
Φοιτητές, καθηγητές κι ερευνητές μπαίνουν στη διαδικασία να αναλύσουν, να κατασκευάσουν σενάρια, να προσομοιώσουν και να μελετήσουν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Χρησιμοποιείται η μέθοδος εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ, Computer Assisted Exercises, (CAX) με την οποία παρέχεται η δυνατότητα ευρείας αναπαράστασης ρόλων και ρεαλιστικής αναπαράστασης των ιστορικών γεγονότων. Γνώση και ανάλυση των ιστορικών δεδομένων μπορεί να δώσει σημαντικά ευρήματα για ιστορικές μελέτες.
ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΓΝΩΣΗ
ΜΙΚΡΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Η προσομοίωση των ιστορικών γεγονότων μέσα από διαδραστικά στρατηγικά παιχνίδια μπορεί να αποτελέσει μεθοδολογικό εργαλείο για τη βιωματική εκπαίδευση και την έκφραση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών αλλά και εργαλείο έρευνας και μελέτης της Ιστορίας
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ MSETT Hellas
Η εισαγωγή και εκτεταμένη χρήση της προσομοίωσης και του εικονικού - μικτού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση
  ​
Ο "Ηρόδοτος" αποτελείται από κύριες ενότητες που περιγράφουν το σύστημα και παρέχουν μια πλήρη εικόνα για τις διαδικασίες και του στόχους του:
• Μοντέλα προσομοίωσης (constructive simulation models)  και διαδραστικά παιχνίδια στρατηγικής 
• Μια μέθοδο εκπαίδευσης που στοχεύει στη συναισθηματική νοημοσύνη του εκπαιδευόμενου κοινού 
•  Τη μεθοδολογία του NATO των ασκήσεων που υποστηρίζονται από υπολογιστές (Computer assisted Exercises, CAX)
• Δομημένα σενάρια, με βάση τα πραγματικά λεπτομερή στοιχεία ενός ιστορικού γεγονότος ή μιας συγκεκριμένης μικρής ιστορικής χρονικής περιόδου, 
• Προκαθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους για κάθε ιστορικό γεγονός
• Ένα σύνολο εκπαιδευτών / εκπαιδευτικών με συγκεκριμένες δεξιότητες για να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη μέθοδο εκπαίδευσης - κατάρτισης. 
• Μια μέθοδο αποτίμησης των ενεργειών των εκπαιδευόμενων και αξιολόγησής τους αναφορικά με την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων